#RioBlake

#RioBlake

Tags: rioblake

#FollowMe #on #tumblr πŸ‘

#FollowMe #on #tumblr πŸ‘

14 weeks & 1day pregnant with BabyB πŸ’•

14 weeks & 1day pregnant with BabyB πŸ’•

13 weeks & 5days pregnant with BabyB

13 weeks & 5days pregnant with BabyB

From Bump To Baby!

- Date you found out:

- end of match

- How you found out:

- Clear Blue Digital Test.

- Where you were when you found out:

- In my mother house

- Who you were with when you found out:

- Gary (my fiancΓ©)

- Who was the first person you told:

- Gary (his daddy)

- Who was the second person you told:

- My sister

- What was your reaction when you found out:

- I was excited but couldn’t believe it happened so fast

- Were you happy:

- very

- How far on were you at your first check up:

- 10 weeks

- Did you have a good pregnancy:

- nope, I’d a horrible time, & a lot of scares with heavy bleeding to the point there was two puddles on the floor, with cramps and horrible sickness, but I loved being pregnant but to be told that nothing can stop the bleeding and couldn’t have been told what was making me bleed because the doctors didn’t even no! I was terrified most of my whole pregnancy with Jordan, and to be told some woman bleed and have healthily baby’s and some don’t when they bleed was scary!

- Did you enjoy being pregnant:

- I enjoyed the kicks the moment , my bump but hated not knowing if he was okay

- Did you find out the sex:

- yea

- What was the sex:

- A little boy :’)

- What was your due date:

- 14th December 2009

- what date did you go into labour:

- 17ths December Ithink

- What date was your child born:

- 23rd December 2009

- Who was with you during labour:

- Gary (his daddy)

- How long was your labour:

- too long 12 hours

- How was your child born:

- Natural Birth/Delivery! epidural.

- Where was your child born :

- in a hospital


- How much did your child weigh:

- 7lbs 9ozs

- What did you name your child:

- Jordan-Marley

- Who got the first cuddle from your child:

- Me!

- How old is your child now:

- Will be 4 end of December

From Bump To Baby!

- Date you found out:

- 26th February 2011 

- How you found out:

- Clear Blue Digital Test.

- Where you were when you found out:

- In Tesco’s

- Who you were with when you found out:

- My brother Shea

- Who was the first person you told:

- Gary (His daddy)

- Who was the second person you told:

- My Parents! , then the TTB Girls! :)

- What was your reaction when you found out:

- excited

- Were you happy:

- Very happy

- How far on were you at your first check up:

- 10 weeks

- Did you have a good pregnancy:

Yea, I had a great pregnancy, I had bad weeks and days with sickness and heartburn but I still loved it..

- Did you enjoy being pregnant:

- Loved every minute off it to be honest it was amazing

- Did you find out the sex:

- I found out

- What was the sex:

- A little boy

- What was your due date:

- 07th November 2011

- what date did you go into labour:

- went into show labour two days before my due date, 5th November

- What date was your child born:

- 16th November 2011 

- Who was with you during labour:

- Gary (rios dad)

- How long was your labour:

Active labour in labor ward was over 2 hours

- How was your child born:

- Natural Birth/Delivery! .. Gas&air


- Where was your child born :

- In a hospital .


- How much did your child weigh:

- 8lbs 14oz

- What did you name your child:

- Rio-Blake

- Who got the first cuddle from your child:

- Me!

- How old is your child now:

- He’s 21months now :’)

My boys

My boys

"Fed Is Best Fed!!"

Need Baby name’s!

Need nice baby names beginning with B?

πŸ’•

Jordan decided he wanted to have a nosey at Baby Bs scan photos today, He was all interested in the scan that was really clear, so he had a we look at the other two and says, “mommy where’s our baby gone” had to explain to him Baby B was there just they took the photo from a different angul. Wee dote. πŸ’•

Our little BabyB ultrasound, Due January 30th 2014, BabyB can’t wait to meet you!

Our little BabyB ultrasound, Due January 30th 2014, BabyB can’t wait to meet you!

#babyboo

#babyboo

Tags: babyboo

#BrotherlyLove #Adorable #brothers

#BrotherlyLove #Adorable #brothers